Bli medlem i stålbransjens egen interesseorganisasjon. Les om Norsk Stålforbund og hva vi kan tilby din bedrift. Trykk her!

STANDARDER

Hjem
Om standarder
Nye standarder
Prosjektering
Produkter
Utførelse
NORSOK


Utførelse

Oversikt standarder 

Et utvalg av de viktigste standarder for utførelse av stålkonstruksjoner er gitt. For komplett katalog over Norsk Standard vises til Standard Norge

Meny:
Utførelse
Sveising
Overflatebehandling
Termisk skjæring

Utførelse:
DokNr Tittel

År

NS-EN 1090-1 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 1: Krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter/ Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components 1. utg 2008
NS-EN 1090-2 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner / Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures 1. utg 2008
NS-EN 1090-3 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 3: Tekniske krav til aluminiumkonstruksjoner / Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures 1. utg 2009
NS-EN 12063 Utførelse av spesielle geotekniske arbeider - Spuntvegger / Execution of special geotechnical work - Sheet-pile walls 1. utg
1999
NS-EN ISO 13920 Sveising - Generelle toleranser for sveiste konstruksjoner - Lengde- og vinkelmål - Form og plassering (ISO 13920:1996) / Welding - General tolerances for welded constructions - Dimensions for lengths and angles - Shape and position (ISO 13920:1996) 1. utg 1997
NS ISO 286-2 ISO-system for toleranser og pasninger - Del 2: Tabeller over standard toleransegrader og grenseavvik for boring og aksler / ISO-system of limits and fits - Part 2: Tables of standard tolerance grades and limit deviation for holes and shafts 1. utg 1990
NS ISO 3443-1 Toleranser for bygg - Del 1: Grunnleggende prinsipper for bedømmelse og spesifikasjon / Tolerances for building - Part 1: Basic principles for evaluation and specification 1. utg 1994
ISO 1803 Building construction -- Tolerances -- Expression of dimensional accuracy -- Principles and terminology 1997
ISO 3443-2 Tolerances for building -- Part 2: Statistical basis for predicting fit between components having a normal distribution of sizes 1979
ISO 3443-3 Tolerances for building -- Part 3: Procedures for selecting target size and predicting fit 1987
ISO 4463-1 Measurement methods for building -- Setting-out and measurement -- Part 1: Planning and organization, measuring procedures, acceptance criteria 1989
ISO 7976-1 Tolerances for building -- Methods of measurement of buildings and building products -- Part 1: Methods and instruments 1989
ISO 7976-2 Tolerances for building -- Methods of measurement of buildings and building products -- Part 2: Position of measuring points 1989

Sveising:
DokNr Tittel

År

NS 477 Sveising - Regler for sertifisering av sveiseinspektører / Welding - Rules for qualification of welding inspectors 3. utg
2005
NS-EN 287-1 Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 1: Stål / Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1:Steels 3. utg
2004
NS-EN ISO 15607
(erstatter NS-EN 288-1)
Spesifisering og godkjenning av sveiseprosedyrer for metalliske materialer - Generelle regler (ISO 15607:2003) / Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - General rules (ISO 15607:2003) 2004
NS-EN ISO 15609-1
(erstatter NS-EN 288-2)
Spesifisering og godkjenning av sveiseprosedyrer for metalliske materialer - Sveiseprosedyrespsifikasjon - Del 1: Buesveising (ISO 15609-1:2004) / Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 1: Arc welding (ISO 15609-1:2004) 2004
NS-EN ISO 15614-1 
(erstatter NS-EN 288-3)
Spesifisering og godkjenning av sveiseprosedyrer for metalliske materialer - Sveiseprosedyreprøving - Del 1: Bue- og gassveising av stål og buesveising av nikkel og nikkellegeringer (ISO 15614-1:2004) / Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1:2004) 2004
NS-EN ISO 15610 
(erstatter NS-EN 288-5)
Spesifisering og godkjenning av sveiseprosedyrer for metalliske materialer - Godkjenning ved bruk av godkjente tilsettmaterialer og hjelpestoffer (ISO 15610:2003) / Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on tested welding consumables (ISO 15610:2003) 2004
NS-EN ISO 15611
(erstatter NS-EN 288-6)
Spesifisering og godkjenning av sveiseprosedyrer for metalliske materialer - Godkjenning basert på tidligere sveiseerfaring (ISO 15611:2003) / Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on previous welding experience (ISO 15611:2003) 2004
NS-EN ISO 15612
(erstatter NS-EN 288-7)
Spesifisering og godkjenning av sveiseprosedyrer for metalliske materialer - Godkjenning ved en standard sveiseprosedyre (ISO 15612:2004) / Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification by adoption of a standard welding procedure (ISO 15612:2004) 2004
NS-EN ISO 15613
(erstatter NS-EN 288-8)
Spesifisering og godkjenning av sveiseprosedyrer for metalliske materialer - Godkjenning ved en før-produksjonsprøving (ISO 15613:2004) / Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on pre-production welding test (ISO 15613:2004) 2004
NS-EN ISO 14731 (erstatter NS-EN 719) Sveisekoordinering - Oppgaver og ansvarsområder (ISO 14731:2006) / Welding coordination - Tasks and responsibilities (ISO 14731:2006) 2006
NS-EN ISO 3834-1 (erstatter NS-EN 729-1) Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer - Del 1: Retningslinjer for valg av aktuelt nivå av kvalitetskrav (ISO 3834-1:2005) / Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 1: Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements (ISO 3834-1:2005) 2006
NS-EN ISO 3834-2 (erstatter NS-EN 729-2) Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer - Del 2: Omfattende kvalitetskrav (ISO 3834-2:2005) / Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 2: Comprehensive quality requirements (ISO 3834-2:2005) 2006
NS-EN ISO 3834-3 (erstatter NS-EN 729-3) Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer - Del 3: Standard kvalitetskrav (ISO 3834-3:2005) / Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 3: Standard quality requirements (ISO 3834-3:2005) 2006
NS-EN ISO 3834-4 (erstatter NS-EN 729-4) Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer - Del 4: Elementære kvalitetskrav (ISO 3834-4:2005) / Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 4: Elementary quality requirements (ISO 3834-4:2005) 2006
NS-EN ISO 3834-5 Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer - Del 5: Normative referanser for kravene i ISO 3834-2, ISO 3834-3 og ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2005) / Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 5: Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements of ISO 3834-2, ISO 3834-3 or ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2005) 2006
NS-EN 756 Tilsettmaterialer og hjelpestoffer for sveising - Massivtråd, rørtråd og trådfluss-kombinasjoner for pulverdekket buesveising av ulegerte stål og finkornstål - Klassifisering / Welding consumables - Solid wires, solid wireflux and tubular cored electrode-flux combinations for submerged arc welding of non alloy and fine grain steels - Classification utg 2
2004
NS-EN 970 Ikke-destruktiv prøving av smeltesveiser - Visuell inspeksjon / Non-destructive examination of fusion welds - Visual examination 1998
NS-EN 1011-1 Sveising - Anbefalinger for sveising av metalliske materialer - Del 1: Generell veiledning for lysbuesveising / Welding - Recommandations for welding of metallic materials - Part 1: General guidance for arc welding 1998
NS-EN 1011-1/A1 Endringsblad A1 - Sveising - Anbefalinger for sveising av metalliske materialer - Del 1: Generell veiledning for lysbuesveising / Amendment A1 - Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 1: General guidance for arc welding 2002
NS-EN 1011-1/A2 Endringsblad A2 - Sveising - Anbefalinger for sveising av metalliske materialer - Del 1: Generell veiledning for lysbuesveising / Amendment A2 - Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 1: General guidance for arc welding 2004
NS-EN 1011-2 Sveising - Anbefalinger for sveising av metalliske materialer - Del 2: Lysbuesveising av ferrittiske stål / Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 2: Arc welding of ferritic steels 2001
NS-EN 1011-2/A1 Endringsblad A1 - Sveising - Anbefalinger for sveising av metalliske materialer - Del 2: Lysbuesveising av ferrittiske stål / Amendment A1 - Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 2: Arc welding of ferritic steels 2004
NS-EN 1011-3 Sveising - Anbefalinger for sveising av metalliske materialer - Del 3: Lysbuesveising av rustbestandige stål / Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 3: Arc welding of stainless steels 2000
NS-EN 1011-3/A1 Endringsblad A1 - Sveising - Anbefalinger for sveising av metalliske materialer - Del 3: Lysbuesveising av rustbestandige stål / Amendment A1 - Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 3: Arc welding of stainless steels 2004
NS-EN 1011-5 Sveising - Anbefalinger for sveising av metalliske materialer - Del 5: Sveising av kompoundstål / Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 5: Welding of clad steel 2003
NS-EN 1418 Sveiseteknisk personell - Godkjenning av sveiseoperatører for smeltesveising og maskinstillere for motstandssveising ved fullmekanisert og automatisk sveising av metalliske materialer / Welding personnel - Approval testing of welding operators for fusion welding and resistance weld setters for fully mechanized and automatic welding of metallic materials 1998
NS-EN ISO 4063 Sveising og beslektede metoder - Nomenklatur for metoder og referansenummer (ISO 4063:1998) / Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:1998) 2000
NS-EN ISO 5817 Sveising - Smeltesveiste forbindelser i stål, nikkel, titan og deres legeringer (strålesveising ikke inkludert) - Kvalitetsgrupper for uregelmessigheter (ISO 5817:2003) / Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO 5817:2003) 2003
NS-EN ISO 6520-1 Sveising og beslektede metoder - Klassifisering av geometriske uregelmessigheter i metalliske materialer - Del 1: Smeltesveising (ISO 6520-1:1998) / Welding and allied processes - Classification of geometric imperfections in metallic materials - Part 1: Fusion welding (ISO 6520-1:1998) 1998
NS-EN ISO 6520-2 Sveising og beslektede metoder - Klassifisering av geometriske uregelmessigheter i metalliske materialer - Del 2: Press-sveising (ISO 6520-2:2001) / Welding and allied processes - Classification of geometric imperfections in metallic materials - Part 2: Welding with pressure (ISO 6520-2:2001) 2002
NS-EN ISO 9692-1 Sveising og relaterte metoder - Anbefalinger for fugetildanning - Del 1: Manuell metallbuesveising, gassbeskyttet metallbuesveising, gassveising, TIG-sveising og strålesveising av stål (ISO 9692-1:2003) / Welding and allied processes - Recommendations for joint preparation - Part 1: Manual metal-arc welding, gas-shielded metal-arc welding, gas welding, TIG welding and beam welding of steels (ISO 9692-1:2003) 2004
NS-EN ISO 9692-2 Sveising og relaterte metoder - Fugetildanning - Del 2: Pulverdekket buesveising av stål (ISO 9692-2:1998) (innbefattet rettelsesblad AC:1999) / Welding and allied processes - Joint preparation - Part 2: Submerged arc welding of steels (ISO 9692-2:1998) (Corrigendum AC:1999 incorporated) 1998
NS-EN ISO 9692-3 Sveising og relaterte metoder - Anbefalinger for fugetildanning - Del 3: MIG-sveising og TIG-sveising av aluminium og dens legeringer (ISO 9692-3:2000) / Welding and allied processes - Recommendations for joint preparation - Part 3: Metal inert gas welding and tungsten inert gas welding of aluminium and its alloys (ISO 9692-3:2000) 2001
NS-EN ISO 9692-3/A1 Endringsblad A1 - Sveising og relaterte metoder - Anbefalinger for fugetildanning - Del 3: MIG-sveising og TIG-sveising av aluminium og dens legeringer / Amendment A1 - Welding and allied processes - Recommendations for joint preparation - Part 3: Metal inert gas welding and tungsten inert gas welding of aluminium and its alloys 2004
NS-EN ISO 9692-4 Sveising og relaterte metoder - Anbefalinger for fugetildanning - Del 4: Belagte stål (ISO 9692-4:2003) / Welding and allied processes - Recommendations for joint preparation - Part 4: Clad steels (ISO 9692-4:2003) 2003

Overflatebehandling:
DokNr Tittel

År

NS-EN ISO 1518 Maling og lakk - Ripeprøving (ISO 1518:1992) / Paints and varnishes - Scratch test (ISO 1518:1992) 2000
NS-EN ISO 2409 Maling og lakk - Gittersnittprøving (ISO 2409:1992) / Paints and varnishes - Cross-cut test (ISO 2409:1992) 1995
NS-EN ISO 2808 Maling og lakk - Bestemmelse av filmtykkelse (ISO 2808:1997) / Paints and varnishes - Determination of film thickness (ISO 2808:1997) 1999
NS-EN ISO 4624  Maling og lakk - Prøving av vedheftingsevne ved avtrekk (ISO 4624:2002) / Paints and varnishes - Pull-off test for adhesion (ISO 4624:2002) 2003
NS-EN ISO 8501-1 Forbehandling av ståloverflater før påføring av maling og lignende produkter - Visuell bedømmelse av overflaterenhet - Del 1: Rustgrader og forbehandlingsgrader av ubehandlede ståloverflater og av ståloverflater etter fullstendig fjerning av tidligere påførte belegg (ISO 8501-1:1988) / Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings (ISO 8501-1:1988) 2001
NS-EN ISO 8501-1/
Supplem.
Forbehandling av ståloverflater før påføring av maling og lignende produkter - Visuell bedømmelse av overflaterenhet - Informativt supplement til del 1: Representative fotografiske eksempler på forandringen i utseende på ståloverflaten etter blåserensing med forskjellige blåsemidler (ISO 8501-1:1988/Suppl:1994) / Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Informative Supplement to part 1: Representative photographic examples of the change of appearance imparted to steel when blast-cleaned with different abrasives (ISO 8501-1:1988/Suppl:1994) 2001
NS-EN ISO 8501-2 Forbehandling av ståloverflater før påføring av maling og lignende produkter - Visuell bedømmelse av overflaterenhet - Del 2: Forbehandlingsgrad av tidligere belagte ståloverflater etter lokal fjerning av tidligere påførte belegg (ISO 8501-2:1994) / Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 2: preparation grades of previously coated steel substrates after localized removal of previous coatings (ISO 8501-2:1994) 2001
ISO 8501-3 Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Visual assessment of surface cleanliness -- Part 3: Preparation grades of welds, edges and other areas with surface imperfections 2. utg
2006
NS-EN ISO 8501-4 Forbehandling av stålunderlag før påføring av maling og tilsvarende produkter - Visuell bedømmelse av overflaterenhet - Del 4: Overflatetilstand før behandling, behandlingsgrader og "flashrust-grader" i forbindelse med høytrykksvannjetting (ISO 8501-4:2006) / Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 4: Initial surface conditions, preparation grades and flash rust grades in connection with high-pressure water jetting (ISO 8501-4:2006) 1. utg
2006
NS-EN ISO 8502-2 Forbehandling av stål før påføring av maling og beslektede produkter - Prøvinger for å vurdere overflaterenhet - Del 2: Laboratoriebestemmelse av klorid på rensede overflater (ISO 8502-2:1992) / Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 2: Laboratory determination of chloride on cleaned surfaces (ISO 8502-2:1992) 1999
NS-EN ISO 8502-3 Forbehandling av stål før påføring av maling og beslektede produkter - Prøvinger for å vurdere overflaterenhet - Del 3: Vurdering av støv på ståloverflater klargjort for maling (selvklebende tape-metode) (ISO 8502-3:1992) / Preparation of steel substrates before application of paint and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 3: Assessment of dust on steel surfaces prepared for painting (pressure-sensitive tape method) (ISO 8502-3:1992) 1999
NS-EN ISO 8502-4 Forbehandling av stål før påføring av maling og beslektede produkter - Prøvinger for å vurdere overflaterenhet - Del 4: Veiledning for bestemmelse av sannsynligheten for kondensering før påføring av maling (ISO 8502-4:1993) / Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 4: Guidance on the estimation of the probability of condensation prior to paint application (ISO 8502-4:1993)  1. utg
1999
NS-EN ISO 8502-5 Forbehandling av stål før påføring av maling og beslektede produkter - Prøvinger for å bedømme overflaterenhet - Del 5: Bestemmelse av klorider på stålflater som er preparert for maling (metode for ionedeteksjon med prøverør) (ISO 8502-5:1998) / Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 5: Measurement of chloride on steel surfaces prepared for painting (ion detection tube method) (ISO 8502-5:1998) 1. utg
2005
NS-EN ISO 8502-6 Forbehandling av stål før påføring av maling og beslektede produkter - Prøvinger for å vurdere overflaterenhet - Del 6: Ekstraksjon av løselige forurensninger for analyse - Bresle-metoden (ISO 8502-6:2006) / Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 6: Extraction of soluble contaminants for analysis - The Bresle method (ISO 8502-6:2006) 2. utg
2006
NS-EN ISO 8503-1 Forbehandling av ståloverflater før påføring av maling og lignende
produkter – Ruhetsprofil hos blåserensede ståloverflater -
Del 1: Spesifikasjoner og definisjoner for ISO-overflateprofilkomparatorer
for bedømmelse av blåserensede overflater
1. utg
1995
NS-EN ISO 8503-2 Forbehandling av ståloverflater før påføring av maling og lignende produkter - Ruhetsprofil hos blåserensede ståloverflater - Del 2: Metode for bedømmelse av overflateprofil hos blåserenset stål - Komparatorprosedyre (ISO 8503-2:1988) / Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 2: Method for the grading of surface profile of abrasive blast-cleaned steel - Comparator procedure (ISO 8503-2:1988) 1. utg
1995
NS-EN ISO 8504-1 Forbehandling av ståloverflater før påføring av maling og lignende produkter - Overflatebehandlingsmetoder - Del 1: Generelle prinsipper (ISO 8504-1:2000) / Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Part 1: General principles (ISO 8504-1:2000) 1. utg
2001
NS-EN ISO 8504-2 Forbehandling av ståloverflater før påføring av maling og lignende produkter - Overflatebehandlingsmetoder - Del 2: Blåserensing (ISO 8504-2:2000) / Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Part 2: Abrasive blast-cleaning (ISO 8504-2:2000) 1. utg
2001
NS-EN ISO 8504-3 Forbehandling av ståloverflater før påføring av maling og lignende produkter - Overflatebehandlingsmetoder - Del 3: Rensing med hånd- og maskinverktøy (ISO 8504-3:1993) / Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Part 3: Hand- and power-tool cleaning (ISO 8504-3:1993) 1. utg
2001
NS-EN ISO 12944-1 Maling og lakk - Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malingssystemer - Del 1: Generell introduksjon (ISO 12944-1:1998) / Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 1: General introduction (ISO 12944-1:1998) 1999
NS-EN ISO 12944-2 Maling og lakk - Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malingssystemer - Del 2: Klassifisering av miljøet (ISO 12944-2:1998) / Paints and varnishes - Corrosion of steel structures by protective paint systems - Part 2: Classification of environments (ISO 12944-2:1998) 1999
NS-EN ISO 12944-3 Maling og lakk - Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malingssystemer - Del 3: Vurdering av utforming (ISO 12944-3:1998) / Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 3: Design considerations (ISO 12944-3:1998) 1999
NS-EN ISO 12944-4 Maling og lakk - Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malingssystemer - Del 4: Overflatetyper og forbehandling (ISO 12944-4:1998) / Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 4: Types and surface preparation (ISO 12944-4:1998) 1999
NS-EN ISO 12944-5 Maling og lakk - Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malingssystemer - Del 5: Beskyttende malingsystemer (ISO 12944-5:1998) / Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 5: Protective paint systems (ISO 12944-5:1998) 1999
NS-EN ISO 12944-6 Maling og lakk - Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malingssystemer - Del 6: Metoder for laboratorieprøving av holdbarhet (ISO 12944-6:1998) / Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 6: Laboratory performance testing methods (ISO 12944-6:1998) 1998
NS-EN ISO 12944-7 Maling og lakk - Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malingssystemer - Del 7: Utførelse og kontroll av malearbeid (ISO 12944-7:1998) / Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 7: Execution and supervision of paint work (ISO 12944-7:1998) 1998
NS-EN ISO 12944-8 Maling og lakk - Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malingssystemer - Del 8: Utarbeidelse av spesifikasjoner for nye konstruksjoner og vedlikehold (ISO 12944-8:1998) / Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 8: Development of specifications for new work and maintenance (ISO 12944-8:1998) 1998
NS-EN 10238 Automatisk blåserensede og automatisk grunnede stålprodukter til konstruksjonsformål / Automatically blast-cleaned and automatically primed structural steel products 1. utg
1997
NS-EN 13438 Maling og lakk - Organisk pulverbelegg for galvaniserte og sheradiserte stålprodukter for konstruksjonsformål / Paints and varnishes - Powder organic coatings for galvanized or sherardised steel products for construction purposes 1. utg
2006
  Metalliske og forsinkede belegg  
NS-EN ISO 2064 Metalliske og andre uorganiske belegg – Definisjoner og regler for
måling av tykkelse
2000
NS-EN ISO 3882 Metalliske og andre uorganiske belegg – Oversikt over metoder for
måling av tykkelse
2. utg
2003
NS-EN ISO 1460 Metalliske belegg - Varmforsinkede belegg på jernholdige materialer - Gravimetrisk bestemmelse av masse per flateenhet (ISO 1460:1992) / Metallic coatings - Hot dip galvanized coatings on ferrous materials - Gravimetric determination of the mass per unit area (ISO 1460:1992) 1995
NS-EN ISO 1461 Varmforsinkede belegg på fabrikkerte jern- og stålprodukter - Spesifikasjoner og prøvingsmetoder (ISO 1461:1999) / Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods (ISO 1461:1999) 1. utg
1999
NS-EN ISO 14713 Korrosjonsbeskyttelse av jern og stål i konstruksjoner - Sink og aluminiumbelegg - Retningslinjer (ISO 14713:1999) / Protection against corrosion of iron and steel in structures - Zinc and aluminium coatings - Guidelines (ISO 14713:1999) 1. utg
1999
NS-EN ISO 2063 Termisk sprøyting - Metalliske og andre uorganiske belegg - Sink, aluminium og deres legeringer (ISO 2063:2005) / Thermal spraying - Metallic and other inorganic coatings - Zinc, aluminium and their alloys (ISO 2063:2005) 1. utg
2005
NS-EN 657 Termisk sprøyting - Terminologi, klassifisering / Thermal spraying - Terminology, classification 2. utg
2005
NS-EN 1403 Korrosjonsbeskyttelse av metaller - Elektrodepåførte belegg - Metode for spesifisering av generelle krav / Corrosion protection of metals - Electrodeposited coatings - Method of specifying general requirements 1. utg
1999
NS-EN 10318 Bestemmelse av tykkelse og kjemisk sammensetning av sink- og aluminiumbaserte metalliske belegg - Rutinemetode / Determination of thickness and chemical composition of zinc- and aluminium-based metallic coatings - Routine method 1. utg
2005
NS-EN 12068 Cathodic protection - External organic coatings for the corrosion protection of buried or immersed steel pipelines used in conjunction with cathodic protection - Tapes and shrinkable materials 1. utg
1999
NS-EN 12474 Katodisk beskyttelse av rørledninger under vann / Cathodic protection of submarine pipelines 1. utg
2001
NS-EN 12495 Katodisk beskyttelse for faste offshorekonstruksjoner av stål / Cathodic protection for fixed steel offshore structures 1. utg
2001
NS-EN 13174 Katodisk beskyttelse av havneinstallasjoner / Cathodic protection for harbour installations 1. utg
2001
NS-EN 13636 Katodisk beskyttelse av nedgravde tanker og tilhørende rørledninger / Cathodic protection of buried metallic tanks and related piping 1. utg
2004
NS-EN 12329 Korrosjonsbeskyttelse av metaller - Elektrolytiske påførte belegg av sink med tilleggsbehandling på jern eller stål / Corrosion protection of metals - Electrodeposited coatings of zinc with supplementary treatment on iron or steel 1. utg
2000
NS-EN 12330 Korrosjonsbeskyttelse av metaller - Elektrolytisk påførte belegg av kadmium på jern eller stål / Corrosion protection of metals - Electrodeposited coatings of cadmium on iron or steel 1. utg
2000
NS-EN 12500 Beskyttelse av metalliske materialer mot korrosjon - Korrosjonssannsynlighet i atmosfæriske omgivelser - Klassifisering, bestemmelse og vurdering av korrosivitet i atmosfæriske omgivelser / Protection of metallic materials against corrosion - Corrosion likelihood in atmospheric environment - Classification, determination and estimation of corrosivity of atmospheric environments 1. utg
2000
NS-EN 13507 Termisk sprøyting - Forbehandling av overflater på metalliske deler og komponenter for termisk sprøyting / Thermal spraying - Pre-treatment of surfaces of metallic parts and components for thermal spraying 1. utg
2001
NS-EN ISO 14922-1 Termisk sprøyting - Kvalitetskrav til termisk sprøytede konstruksjoner - Del 1: Retningslinjer for valg og bruk (ISO 14922-1:1999) / Thermal spraying - Quality requirements of thermally sprayed structures - Part 1: Guidance for selection and use (ISO 14922-1:1999) 1. utg
1999
NS-EN ISO 14922-2 Termisk sprøyting - Kvalitetskrav til termisk sprøytede konstruksjoner - Del 2: Omfattende kvalitetskrav (ISO 14922-2:1999) / Thermal spraying - Quality requirements of thermally sprayed structures - Part 2: Comprehensive quality requirements (ISO 14922-2:1999) 1. utg
1999
NS-EN ISO 14922-3 Termisk sprøyting - Kvalitetskrav til termisk sprøytede konstruksjoner - Del 3: Standard kvalitetskrav (ISO 14922-3:1999) / Thermal spraying - Quality requirements of thermally sprayed structures - Part 3: Standard quality requirements (ISO 14922-3:1999) 1. utg
1999
NS-EN ISO 14922-4 Termisk sprøyting - Kvalitetskrav til termisk sprøytede konstruksjoner - Del 4: Elementære kvalitetskrav (ISO 14922-4:1999) / Thermal spraying - Quality requirements of thermally sprayed structures - Part 4: Elementary quality requirements (ISO 14922-4:1999) 1. utg
1999
NS-EN ISO 14920 Thermal spraying - Spraying and fusing of self-fluxing alloys (ISO 14920:1999) 1. utg
1999
NS-EN ISO 14923 Termisk sprøyting - Karakterisering og prøving av termisk sprøytede belegg (ISO 14923:2003) / Thermal spraying - Characterization and testing of thermally sprayed coatings (ISO 14923:2003) 1. utg
2003

Skjæring:
DokNr Tittel

År

NS-EN ISO 9013 Termisk skjæring - Klassifisering av termiske skjæringer - Geometriske produktspesifikasjoner og kvalitetstoleranser (ISO 9013:2002) / Thermal cutting - Classification of thermal cuts - Geometrical product specification and quality tolerances (ISO 9013:2002) 2002
NS-EN ISO 9013/A1 Endringsblad A1 - Termisk skjæring - Klassifisering av termiske skjæringer - Geometriske produktspesifikasjoner og kvalitetstoleranser (ISO 9013:2003) / Amendment A1 - Thermal cutting - Classification of thermal cuts - Geometrical product specification and quality tolerances (ISO 9013:2003) 2004

» top

 

 

 

Copyright © 2004 Norsk Stålforbund, Postadr: Biskop Gunnerus gate 2, 0155 Oslo
 E-mail:
post@stalforbund.com - Tel.: +47 - 41 02 15 98
Til Sitemap (innholdsfortegnelse)